KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU

LYKİA BOTANİKA BEACH&FUN CLUB OTEL KAMUYU AYDINLATMA METİNİ

OĞLAKÇI TURİZM A.Ş. GİBİ “LYKİA BOTANİKA BEACH&FUN CLUB OTEL”, herhangi bir kişisel verinin işlenmesi, kaydedilmesi, aktarılması, paylaşılması ve saklanmasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanuna (“KVKK”) uygun hareket ettiğimizi ve değerli müşterilerimizin hassas kişisel verileri ve bu konuda gereken özeni gösteririz. Bu duyarlılığa ve Şirket Politikamıza uygun olarak, şirketimiz tarafından alınan verilerin sisteme sadece gerektiği kadar işlendiğini belirtmek isteriz, çünkü aldığımız veriler toplayacağımız amaca göre belirlenir. Değerli müşterilerimiz tarafından beyan edilen ve / veya otomatik veya otomatik olmayan verilerle toplanan veriler dikkatlice işlenir, paylaşılır, sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak için idari ve teknik önlemlere uygun olarak aktarılır ve saklanır ve gereksiz veriler silinir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunda (KVKK) “Veri Süpervizörünün Bilgilendirme Yükümlülüğü” başlıklı 10. madde ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'da “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. madde kapsamında, sizi bilgilendirmek istiyoruz. Kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kime ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve yasal nedene ait haklar olarak "Kamuyu Aydınlatma Metni " OĞLAKÇI TURİZM A.Ş “ ‘LYKİA BOTANİKA BEACH&FUN CLUB OTEL” (“Şirket”) , veri sorumlusu olarak, müşterileri, iş ortaklarını ve iletişim kurduğu gerçek veya tüzel kişileri açıklama yükümlülüğünü yerine getirmekle yükümlüdür.

1 - Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla, Kiminle ve Hangi Amaçla Paylaşılacağı İle İşlenecek

Verilerin işlenmesi

 Ürün ve hizmetlerin özelleştirilmesi ve müşterilere sunulması, duyuru ve reklam faaliyetleri, şirketin faaliyetleri nedeniyle devredilmesi zorunlu üçüncü taraflarla paylaşılması. Buna ek olarak, çağrı merkezimizi aradığınızda veya LYKİA BOTANİKA BEACH&FUN CLUB OTEL hizmetlerini kullanmak, şirketlerimizi ve otellerimizi ziyaret etmek LYKİA BOTANİKA BEACH&FUN CLUB OTEL tarafından herhangi bir amaç için düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katılmak amacıyla kişisel verileriniz işlenebilir.

Veri Aktarımı

Bunu yurtiçinde veya yurtdışında iştiraklerimiz, doğrudan veya dolaylı iştiraklerimiz ve ortak girişimlerimiz veya bu verileri yasal bir gereklilik olarak talep etme yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluşları, faaliyetlerimiz nedeniyle sözleşmelerimiz olan diğer kurumlar, tedarikçilerimiz, bayilerimiz, yetkili satıcılar ve iş ortakları, katma değerli hizmetler, fırsatlar sunmak ve hizmet kalitesini artırmak için. Kişisel verileriniz iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, LYKİA BOTANİKA BEACH&FUN CLUB OTEL’ e dahil olan ve gelecekte olacak olan hissedarlarımıza,

2 - Yasaların gerektirdiği ölçüde Açık Rıza Olmadan Kişisel Verilerin İşlenebileceği Durumlar

KVKK'nın 5. maddesi uyarınca, LYKİA BOTANİKA BEACH&FUN CLUB OTEL, aşağıdaki durumlarda açık onayınızı almadan kanuna uygun olarak yukarıda belirtilen ve elde edilen kişisel verilerinizi işleyebilir:

1.Kanun tarafından açıkça belirtilmesi durumunda

2.Gerçek imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayan veya yasal geçerliliği rızasında bulunmayan kişinin veya bir başkasının yaşamını veya bütünlüğünü korumak zorunluysa.

3.Bir sözleşmenin kurulması veya yerine getirilmesi ile doğrudan ilgili olması şartıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerini işlemek gerekirse.

4.Veri denetleyicisinin yasal yükümlülüğünü yerine getirmek zorunda olması durumunda.

5.Verilerin tek başına yayınlanması durumunda.

6.Bir hakkın oluşturulması, kullanılması veya korunması için veri işleme zorunluysa

7.İlgili kişinin temel haklarına ve özgürlüklerine zarar vermemesi koşuluyla, veri işlemenin veri denetleyicisinin meşru çıkarları için zorunlu olması.

3 - Kişisel Verilerin Toplanması, Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Sunulan hizmete, ürüne veya ticari faaliyete bağlı olarak değişen kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler, ofisler, şubeler, bayiler, her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, LYKİA BOTANİKA BEACH&FUN CLUB OTEL olarak sunduğumuz ürün ve hizmetleri en yüksek hizmet kalitesinde ve yasal çerçevede sunmak ve yerine getirmek için çağrı merkezi, web sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri yöntemler, bu bağlamda, Şirket, sözleşme ve kanundan doğan yükümlülüklerini iş ortakları ile eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmelidir.

4 - Kişisel Verilerin Saklama Süresi

KVK Yasası uyarınca, bu "Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Kamuyu Aydınlatma Metni" bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz, Madde 7 / f.1 uyarınca işlenmesi gereken amaç olduğunda KVK Yasası ortadan kalkmış ve / veya verilerinizi mevzuata uygun olarak işlemek için gereken süre dolduğunda, kişisel verileriniz tarafından yayımlanan Politika uyarınca anonim hale getirilerek silinecek, imha edilecek veya kullanılmaya devam edilecektir. LYKİA BOTANİKA BEACH&FUN CLUB OTEL Kişisel Verilerin Silinmesi, İmhası ve Anonimleştirilmesi.

5 - Kişisel Veri Sahibinin Hakları,

11. Madde ve tüm KVKK kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu size bildiririz;

1.Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı

2.Kişisel verilerin işlenmesi durumunda bununla ilgili bilgi talep etme hakkı

3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaçlarına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı

4.Kişisel verilerin yurt içinde veya dışında aktarıldığı üçüncü tarafları tanıma hakkı

5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltme talep etme hakkı

6.Madde 7'de belirtilen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkı.

 

7.Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara (e) ve (f) bentlerine göre yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme hakkı

8.İşlenmiş verileri yalnızca otomatik sistemler yoluyla analiz ederek kişiye karşı bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı

9.Kişisel verilerin yasadışı işlemden dolayı zarar görmesi durumunda zararın tazminini talep etme hakkı

Çocuğun ebeveyninin veya yasal temsilcisinin, vermiş olduğumuz hizmetler ve işlenmesi sırasında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kapsamında gerektiğinde bu verileri işlemek için elektronik veya fiziksel formlar yoluyla açık onayını alırız. Çocuklara ait ve yukarıda belirtilen amaçlar dahilindeki kişisel veriler.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde, web sitemizdeki KVKK Bilgi Formunu doldurup “LYKİA BOTANİKA BEACH&FUN CLUB OTEL Yanıklar Köyü Pk:98 Fethiye/Muğla”ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize, info@lykiabotanika.com Başvurunuzdaki talepleriniz, talebin niteliğine bağlı olarak en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrı bir maliyet gerektirmesi halinde, Veri Görevlisine Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret alınabilir.